ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 2019

Председател:

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет – Габрово

Членове:

проф. дпн Наталия Тончева – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

проф. д-р Ангел Смрикаров – Русенски университет „Ангел Кънчев“

проф. д-р Емилия Тодорова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Тодорка Глушкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Галина Богданова – Институт по математика при БАН

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 2019

Председател:

проф. дтн инж. Райчо Иларионов

Членове:

проф. дмн Стоян Капралов

доц. д-р Мариел Пенев