ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 2019

Председател:

проф. дтн инж. Райчо Иларионов

Членове:

проф. дмн Стоян Капралов

доц. д-р Мариел Пенев

Секретар: Минка Йорданова