Срок за изпращане резюмета на доклади: 15 юли 2019 г.

Потвърждение за приемане: 22 юли 2019 г.

Срок за представяне на пълните доклади: 15 септември 2019 г.

Докладите ще бъдат публикувани online в STEMEDU Conference Web Proceedings